FUND EP98 - มองความน่าสนใจของไทยผ่านการลงทุนจากต่างประเทศ
Share this
FUND EP98 - มองความน่าสนใจของไทยผ่านการลงทุนจากต่างประเทศ
9 เดือนที่ผ่านมา มีการเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น อะไรคือสาเหตุ และอะไรทำให้ธุรกิจต่างๆ เข้ามาในบ้านเรา และจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทย
Share this